Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.shortleaseland.nl

Privacy verklaring

Shortleaseland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In
deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Shortleaseland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
  zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy
  verklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

Als Shortleaseland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
de contactgegevens onderaan dit document.

Jouw gegevens worden verzameld door Shortleaseland en (een) externe verwerker(s).
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd,
met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn
ook de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk
gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de
orde voor het verwerken van jouw bestellingen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Shortleaseland verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het behandelen van support vragen;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Het behandelen van schade en/of onderhoud;
 • Ter product verbetering.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Shortleaseland de volgende
persoonsgegevens van je vragen als jij jezelf aanmeldt als klant:

 • Bedrijfsnaam;
 • Branche;
 • Tekenbevoegde;
 • Naam contactpersoon;
 • Functie;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adres;
 • KVK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • Bestuurder gegevens (NAW, e-mail, functie);
 • IBAN gegevens;
 • Tenaamstelling bank;
 • Kopie van rijbewijs van de tekenbevoegde en de bestuurder;
 • Sepa machtiging formulier.

Jouw persoonsgegevens worden door Shortleaseland opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
  administratie voor een periode van 12 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
worden door Shortleaseland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, toestemming via website, afgifte visitekaartje en/of via
  koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Shortleaseland de volgende
persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Shortleaseland opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-
  /lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van onze advertising en optimalisatie;
 • Het verzorgen van diensten die bij ons bedrijf horen, waaronder de haal- en brengservice van auto’s, het repareren van bepaalde schade, de tankpas en/of kilometer
  registratie;
 • Verzekeringen van onze auto’s.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Shortleaseland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Shortleaseland van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
  fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij
van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij enkel een anonieme analytische cookie op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van 1 maand.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Google Analytics (analytische cookie);
 • Social media zoals Facebook, Linkedin en Twitter (marketing cookie);
 • Visual Website Optimizer (analytische cookie);
 • Google Ads (marketing cookie + analytisch);
 • Google search console (analytische cookie);
 • Bing (marketing cookie);
 • Website chats
 • Hubspot
 • Hotjar

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Marketing cookies: zoals advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en functies hierop aan te passen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens jouw bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we jou informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een periode van 1 maand. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elke besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer)
wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres:

privacy@shortleaseland.nl

Indien je tijdens het bezoek aan de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je
je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik
alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die
perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in
bovengenoemde situaties.

Door ondertekening van uw leasecontract gaat u akkoord met de inbouwde GPS techniek in uw voertuig

Alle voertuigen beschikken over een GPS systeem. Het GPS systeem geeft de volgende informatie aan ons door: startadres, stopadres, data, tijdstippen, gereden route, acceleratie, deceleratie, snelheid en kilometerstanden. Wij gebruiken deze gegevens ter beoordeling en uitvoering van het leasecontract. Daarnaast kunnen wij het voertuig op afstand uitschakelen indien u zich niet als goed huisvader gedraagt, er sprake is van faillissement/surseance van betaling en/of u een achterstand heeft in de leasetermijnen. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen
wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit,
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Shortleaseland
Havenstraat 28
5347 KK Oss
privacy@shortleaseland.nl

Open Whatsapp
Hulp nodig?
Shortleaseland
Welkom bij Shortleaseland. Waarmee kunnen we je van dienst zijn?